ფაკულტეტი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის მიზანია მსოფლიოში აღიარებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალფიციური სპეციალისტების მომზადება საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე. სტუდენტზე ორიენტირებული აკადემიური გარემოს შექმნა, აკადემიური თავისუფლების ხელშეწყობა და სტუდენტთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა დასაქმების საერთაშორისო ბაზარზე.

სტუდენტებისთვის შეთავაზებულია საგანმანათლებლო პროგრამები უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზებაკალავრიატი

1. ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950101
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში (BBA in Management)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

alt2. ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950102
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში (BBA in Finance)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული


BTU-ს ფინანსების საბაკალავრო პროგრამას აქვს ACCA-ს საერთაშორისო აკრედიტაცია.

alt3. საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი: 1950103
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში (Bachelor of Engineering in Informatics)
პროგრამის მოცულობა: 240  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული


alt
სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა 60 კრედიტის (ECTS) ფარგლებში დაეუფლოს დამატებით, მეორად სპეციალობას მენჯმენტის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.


დამატებითი სპეციალობის პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება მენეჯმენტი

დამატებითი სპეციალობის პროგრამა: საინფორმაციო ტექნოლოგიებიმაგისტრატურა


ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია:ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში (MBA in Management)
პროგრამის მოცულობა:120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

alt


BTU-ს სამაგისტრო პროგრამას აქვს HRCI საერთაშორისო აკრედიტაცია. 

BTU-ს
 სამაგისტრო პროგრამას აქვს CIMA საერთაშორისო აკრედიტაცია. 
ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების მაგისტრი (Master of Information Systems)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2950 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული
დოქტორანტურა

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დოქტორი, რომელიც თავის წვლილს შეიტანს ციფრული მეწარმეობის, ციფრული ეკონომიკის ან ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი საკითხის სიღრმისეულ შესწავლასა და განვითარებაში.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი  (PhD in Business Administration)
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მოცულობა: 60 კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 3000 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

 


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი
ელენე მამუკელაშვილი

elene.mamukelashvili@btu.edu.ge
faculty@btu.edu.ge