მარეგულირებელი დოკუმენტები

სტრატეგიული, შიდამარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური დოკუმენტები

უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგია 2019-2025

უნივერსიტეტის განვითარების და სტრატეგიული გეგმები 2019-2024
შინაგანაწესი
ეთიკის და აკადემიური ეთიკის კოდექსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო 
შიდა დოკუმენტების მართვის პროცედურა
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულება
აკადემიური პერსონალის აფილირებისა და დატვირთვის დებულება
პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია
პერსონალის მართვის, შეფასებისა და განვითარების მექანიზმები
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია
ბაკალავრიატის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო
მაგისტრატურის დებულება
სამაგისტრო ნაშრომის შექმნის სახელმძღვანელო
დოქტორანტურის დებულება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების დებულება
დიპლომის გამოყენებისა და აღრიცხვის წესი
საერთაშორისო პროგრამების და სტაჟირებების დაგეგმვისა და ორგანიზების წესი
საქმისწარმოების ერთიანი წესები
ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ელექტრონული სერვისების მართვა
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვისა და ბიუჯეტის შედგენის წესი
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
სოციალური დახმარების გაწევის წესი
სამეცნიერო ნაშრომების-პროექტების დაფინანსებისა და კონკურსების ჩატარების წესი
სამეცნიერო, კვლევითი, პრაქტიკული, სხვა საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლოგია 
სარეიტინგო სისტემა. ეფექტიანობის შეფასების მექანიზმები
პერსონალის ატესტაციების ჩატარების წესი
ელექტრონული სწავლების დანერგვის და განხორციელების სტრატეგია

ელექტრონული სწავლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების წესი
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა
მაგისტრის დიპლომი (ნიმუშები)

დოქტორის დიპლომი (ნიმუშები)სტრუქტურული ერთეულების და მართვის ორგანოების(საბჭოებიდებულებები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
კვლევების ცენტრი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახური
მარკეტინგის სამსახური
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური
საფინანსო სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ბიბლიოთეკის სამსახური
კარიერული განვითარების ცენტრი
კანცელარიის სამსახური
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური
მეწარმეობის ცენტრი
აკადემიური საბჭოს დებულება
ფაკულტეტის საბჭოს დებულება
განვითარების სამსახური


თანამდებობრივი ინსტრუქციები

რექტორი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
პროგრამის ხელმძღვანელი
აკადემიური განვითარების ხელმძღვანელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
საგანთა ჯგუფის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობრივი ინსტრუქციახელშეკრულებები, შეთანხმებები


აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (ნიმუში)
მოწვეული პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (შრომითი ხელშეკრულების დანართი, ნიმუში)
აფილირების შეთანხმება
აფილირებული აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (აფილირების შეთანხმების დანართი, ნიმუში)

BTU_ხელშეკრულება (ბაკალავრიატი)
BTU_ხელშეკრულება (მაგისტრატურა)

BTU_ხელშეკრულება (დოქტორანტურა)