სამსახურები

მაია ნონიაშვილი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მიეკუთვნება BTU-ს მართვის ორგანოებს, კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია BTU-ს საქმიანობაზე და დაქვემდებარებაშია BTU-ს რექტორთან. უზრუნველყოფს BTU-ს გამართულ  და შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენება - განვითარებით.  

maia.noniashvili@btu.edu.ge

altელენე მამუკელაშვილი
დეკანი

ფაკულტეტის მიზანია მსოფლიოში აღიარებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალფიციური სპეციალისტების მომზადება საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე. სტუდენტზე ორიენტირებული აკადემიური გარემოს შექმნა, აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფა და სტუდენტური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა დასაქმების საერთაშორისო ბაზარზე. 
 

elene.mamukelashvili@btu.edu.ge

altთამარ გვიანიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სისტემის განვითარება, საერთაშორისო, საქართველოში მოქმედ და შიდა სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა და ინსტიტუციური მდგრადობის ხელშეწყობა.
 
quality@btu.edu.ge
alt

შორენა ხუბუნაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

shorena.khubunaia@btu.edu.ge

alt


ნინო კახაძე 
სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ფუნქციაა BTU-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ორგანიზება და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება, სასწავლო პროცესის სრულფასოვნად განხორციელებისათვის აუცილებელი საორგანიზაციო, საინფორმაციო და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.   

nino.kakhadze@btu.edu.ge

alt


ნინო გელდიაშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი

nino.geldiashvili@btu.edu.ge

altმაია ლამაზოშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი

რეესტრის წარმოების კოორდინატორი

maia.lamazoshvili@btu.edu.ge

alt


ნინო შენგელია
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორი 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამების მიმართულებით 


nino.shengelia@btu.edu.ge

alt


მირანდა შინჯიკაშვილი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის მიმართულებით 

miranda.shinjikashvili@btu.edu.ge

alt

მარიამ სილაგავა
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორი .

mariam.silagava@btu.edu.ge

alt


ზვიად გაბისონია
კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი

zviad.gabisonia@btu.edu.ge

alt


ქეთევან გოჩიტაშვილი
რედაქტორ-ფილოლოგი

ketevan.gochitashvili@btu.edu.ge


altანი ჭელიშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მიზანია მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან და ინსტიტუციებთან თანამშრომლობით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და სტუდენტებისა და პერსონალის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირება. 

ani.chelishvili@btu.edu.ge
international@btu.edu.ge

altნატა კიზივაძე
მარკეტინგის და პროექტების უფროსი 

მარკეტინგის სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია, BTU-ს საგანმანათლებლო საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების, ღონისძიებების, პროექტების და სხვ. შესახებ ინფორმაციის მაქსიმალური საჯაროობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ინტერვიუების, სემინარების, ტრეინინგების და სხვ. ორგანიზება;  BTU-ს საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო სახის მასალების მომზადება და გავრცელება; 

nata.kizivadze@btu.edu.ge

alt


ელენე ლომსაძე
მარკეტინგის სამსახურის კოორდინატორი

elene.lomsadze.1@btu.edu.ge 


alt


თინა მაყაშვილი
მარკეტინგის სამსახურის კოორდინატორი 

tina.makashvili@btu.edu.ge

alt
ანა ლომთაძე
სტრატეგიული განვითარების უფროსი 

განვითარების სამსახურის მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება, ისეთ პროექტების განსახორციელებლად, რომელიც ხელს უწყობს უნივერსიტეტისა და ზოგადად ქვეყნის განათლებისა და ეკონომიკის განვითარებას, მათ შორის სოციალური და კორპორატიული  პასუხისმგებლობის გაზიარების კუთხით. 

ana.lomtadze@btu.edu.ge

alt


კესი კაციტაძე
განვითარების სამსახურის მენეჯერი

kesi.katsitadze@btu.edu.ge

altზვიად ქობალია
საფინანსო სამსახურის უფროსი 

BTU-ს საფინანსო სამსახური მიზანია უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების პროცესში ფინანსური სტაბილურობის სწორი შეფასება და მის უზრუნველსაყოფად  შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. სამსახური ახორციელებს უნივერსიტეტის ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოებას, მონაწილეობს ბიუჯეტის შედგენისა და შესრულების კონტროლის პროცესში, ახორციელებს საბუღალტრო და საბიუჯეტო ოპერაციებს და კომპეტენციის ფარგლებში სხვა მასზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს.

zviad.kobalia@btu.edu.ge

altმარიამ შოშიაშვილი
კარიერული განვითარების ცენტრის უფროსი 

კარიერული განვითარების ცენტრის მიზანია სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს შესთავაზოს დასაქმების, სტაჟირების, შესაძლებლობები, შესთავაზოს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსები. ამომწურავი ინფორმაცია გაუზიაროს შრომის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესახებ. განახორციელოს უწყვეტი განათლების პროგრამა და მოიძიოს ადგილობრივი და საერთასორისო პარტნიორები.

mariam.shoshiashvili@btu.edu.ge
career@btu.edu.ge

alt
თამარ ჯაფარიძე
მეწარმეობის ცენტრის უფროსი 

მეწარმეობის ცენტრი ქვეყანაში არსებულ ყველა სტარტაპს, მცირე და საშუალო მეწარმეს ცენტრის პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს. სტარტაპ ბუთქემფები, ტრენინგები, ვორკშოფები, ჰაკათონი, აქსელერაციის პროგრამები, მეწარმეობის რეგიონული კვლევა, მეწარმეთა ფინანსებთან წვდომის უზრუნველყოფა, მეწარმეობაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს შექმნა და ციფრული საწარმოების მხარდაჭერა, ცენტრის გაცხადებულ აქტივობებს წარმოადგენს.
 

tako.japaridze@btu.edu.ge
cfe@btu.edu.ge

altნათია მიქანაძე 
კანცელარის სამსახურის უფროსი 

კანცელარიის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ერთიანი საქმისწარმოების უზრუნველყოფა,  საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმა­ტი­უ­ლი აქ­ტე­ბის შესაბამისად.


natia.mikanadze@btu.edu.ge

alt


ლია დვალი
კანცელარის სამსახურის მენეჯერი


 
alt


ტატო გელანტია
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

tato.gelantia@btu.edu.ge

altქეთევან კენკებაშვილი
ბიბლიოთეკის სამსახურის უფროსი

ბიბლიოთეკის სამსახურის მიზანია, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო, სამეცნიერო და კვლევით პროცესებს.   უზრუნველყოს სწავლისა და კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება თანამედროვე საინფორმაციო რესურსების დანერგვის გზით. უნივერსიტეტის სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო  და  სასწავლო ლიტერატურით უზრუნველყოფა, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული ფორმატით.   შექმნას ხელსაყრელი გარემო ინოვაციური პროცესების დანერგვისთვის და უზრუნველყოს მასში სოციუმის ჩართულობა. 

library@btu.edu.ge

altშოთა ღვედაძე
იურიდიული სამსახურის უფროსი 

ნიკოლოზ სიფრაშვილი
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის უფროსი


nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge

alt


თემურ დოლიძე
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის კოორდინატორი 

temur.dolidze@btu.edu.ge

alt