ჩაბარებასთან დაკავშირებული პროცედურები


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივესრიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით


ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი

პროგრამის კოდი: 195 01 01
პროგრამის ფასი: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა ან ისტორია

პროგრამაზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობა: 450

ისტორია: 120 ადგილი
მათემატიკა: 330 ადგილიბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები

პროგრამის კოდი: 195 01 02
პროგრამის ფასი: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა

პროგრამაზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობა: 100

მათემატიკა: 100 ადგილიაინფორმაციო ტექნოლოგიები

პროგრამის კოდი: 195 01 03
პროგრამის ფასი: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • მათემატიკა

პროგრამაზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობა: 450

მათემატიკა: 450 ადგილი


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სწავლის მსურველ აბიტურიენტებს სხვა დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩაბარება არ მოუწევთ! 
ბიზნესისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის საშუალებით:

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის მსურველმა ჩააბაროს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში წარმატებით უნდა გაიაროს სამი საგამოცდო ეტაპი:

 1. საერთო სამაგისტო გამოცდა; 
 2. ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან წარმოადგინოს B1 დონის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 3. გასაუბრება სპეციალობაში.


ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის საშუალებით:

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

იმისათვის, რომ მაგისტრანტობის მსურველმა ჩააბაროს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში წარმატებით უნდა გაიაროს სამი საგამოცდო ეტაპი:

 1. საერთო სამაგისტო გამოცდა; 
 2. ჩააბაროს საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან წარმოადგინოს B2 დონის დამადასტურებელი ვალიდური საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 3. გამოცდა სპეციალობაში.