სადოქტორო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირება


ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დოქტორი, რომელიც თავის წვლილს შეიტანს ციფრული მეწარმეობის, ციფრული ეკონომიკის ან ბიზნესისათვის მნიშვნელოვანი საკითხის სიღრმისეულ შესწავლასა და განვითარებაში.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი  (PhD in Business Administration)
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მოცულობა: 60 კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 3000 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული