სამაგისტრო პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები;

ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps. 


ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში (MBA in Management)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებულიინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების მაგისტრი (Master of Information Systems)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2950 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული